ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/13/2018Drukuj informacjęAkt prawny: III/13/2018

Szczegóły informacji

III/13/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 2018-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432 ) oraz  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz.U.2015, poz.1310) oraz art. 4 ust.2 .ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U 2017, poz. 1523), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)

Treść:

                                                                                                           
UCHWAŁA Nr III/13/2018
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432 ) oraz  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz.U.2015, poz.1310) oraz art. 4 ust.2 .ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U 2017, poz. 1523), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Gminy Świętajno uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wymienionym w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007).
 
§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
 
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Arkadiusz Deptuła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Projekt uchwały przygotowany został w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów Uchwały Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007),  która wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. Z tym samym dniem utraci moc dotychczas obowiązująca uchwała Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej).
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej gmina może udzielić wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do 150%.
Adresatami w/w Programu są:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze,  chore i niepełnosprawne.
Należy podkreślić, że podczas realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w latach 2014 – 2018, obowiązywało również kryterium dochodowe                        w wysokości 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni.
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 r  zasadnym staje się zatem by przedmiotowa uchwała także weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 roku, tak by od tej daty  jej beneficjenci mogli już być objęci  pomocą.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Gronowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gronowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-31 11:42:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-31 11:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09 10:40:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony