ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/15/2018Drukuj informacjęAkt prawny: III/15/2018

Szczegóły informacji

III/15/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Na podstawie:

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432) oraz  art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz.U.2015, poz.1310) oraz art. 4 ust.2 .ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U 2017, poz. 1523), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)

Treść:

UCHWAŁA Nr III/15/2018
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
 
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432) oraz  art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz.U.2015, poz.1310) oraz art. 4 ust.2 .ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U 2017, poz. 1523), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Gminy Świętajno, uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/256/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dotyczących udzielonych świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
 
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Arkadiusz Deptuła
 
 
Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej).
Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r.. Z dniem 1 stycznia 2019 r. utraci moc dotychczas obowiązująca  uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Adresatami w/w Programu są:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze,  chore i niepełnosprawne.
Zgodnie z programem  „Posiłek w szkole i w domu” gmina udziela wsparcia osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2014 -2018 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie
o pomocy społecznej.
Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 i  ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej cyt.
 „2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego”.
„4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych”.
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy                       w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium, jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, ustalającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni.
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 r  zasadnym staje się zatem by przedmiotowa uchwała także weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 roku, tak by od tej daty  jej beneficjenci mogli już być objęci  pomocą.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Grunowska Data wytworzenia informacji: 2018-12-27
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gronowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 07:52:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 08:22:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 10:49:57
Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu