ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or 2110.4.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or 2110.4.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Świętajno

Miejsce pracy: Urząd Gminy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Techniczny

Data udostępnienia: 2019-07-31

Ogłoszono dnia: 2019-07-31 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: Or 2110.4.2019

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie  wyższe /minimum licencjat /inż. /
 • dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze,pracy w terenie, uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe mgr,
 • preferowane specjalności: geodezja, budownictwo, leśnictwo, drogownictwo, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska,  ekonomia, zamówienia publiczne  (lub zbliżone),
 • znajomość regulacji prawnych stosowanych na stanowisku pracy, m.in. z zakresu ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo budowlane, ustawa o zamówieniach publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • prawidłowe posługiwanie się językiem polskim,
 • dobra znajomość problematyki samorządu gminnego oraz gminy Świętajno,
 • komunikatywność  interpersonalna,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole,
 • dysponowanie samochodem osobowym, prawo jazdy kat.B
 • minimum 1 rok pracy na stanowisku urzędniczym, biurowym, w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, w tym:
2. Prowadzenie spraw z zakresu elektroenergetyki oraz oświetlenia ulic i dróg.
3. Prowadzenie spraw z zakresu dróg i mostów, przejazdów, w tym:
a. inwestycji  i remontów na drogach,
b. wniosków o zajęcie pasa drogowego,
c. wywłaszczenia terenu pod budowę dróg,
d. utrzymania dróg, w tym utrzymania zimowego,
e. dokumentacji ewidencyjnej dróg wg odrębnych przepisów,
f. ewidencji dróg.
4. Prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
6. Prowadzenie spraw z zakresu  suszy, powodzi, zalania, innych zniszczeń terenów rolniczych, leśnych.
7. Prowadzenie spraw z zakresu poświadczania posiadania gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym, itp.
8. Prowadzenie spraw z zakresu wykonywania czynności porządkowych przez pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach umów z urzędem pracy /prace interwencyjne, roboty publiczne, staże itp./
9. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, w tym z zakresu przygotowania, i realizacji uzgodnienia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno.
10. Przygotowywanie merytoryczne oraz omawianie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy, stosownie do swego zakresu działania.
11. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, stosownie do swojego zakresu działania.
12. Prowadzenie spraw o zamówienie publiczne stosownie do swego zakresu działania.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze (ponad 4 godziny dziennie), obsługą interesanta.
Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

            a/ życiorys /CV/ z określeniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
            b/ list motywacyjny,
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /,
d/ kwestionariusz osobowy,
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa umyślne, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych (sporządzone  nie wcześniej niż 31.05.2019 r.),
f/ kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata,
g/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 31.05.2019 r.),
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i/ dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-19 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 19.08.2019 r.  do godziny 14oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane
c. Miejsce:
Urząd Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat - pok. nr 19

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Wójta  Or 0050.3.2013 z dnia 9.01.2013r., w sprawie  ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świętajno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 26.06.2019 r., do godziny 15oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.
Informacje w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ w zakładce „menu przedmiotowe – ogłoszenia – praca”  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przekazywane drogą telefoniczną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO  oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.
Dodatkowe informacje zawarte w składanych dokumentach (w szczególności dane kontaktowe – nr telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.) – podawane są przez kandydata za zasadzie dobrowolności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Szopiński - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-31 09:14:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-31 09:22:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23 12:57:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony