ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 08:34:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Świętajno, 21 maja 2020 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świętajno uchwały nr XVII/121/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno,
ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                                 
                                                                                              Wójt Gminy Świętajno
 
 
Klauzula informacyjna (RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 2. W Urzędzie Gminy Świętajno został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Magdalena Borkowska. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na  podstawie ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  sporządzenia  i uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru wsi Świętajno,  a po tym  czasie  przez  okres  wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są    podmioty  uprawnione  do  ich  przetwarzania  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na warunkach określonych w RODO.
 9. Dane  osobowe  w  zakresie  numeru  telefonu lub innych danych nie wskazanych w przepisach określonych w punkcie 4  są  przetwarzane  na  podstawie  zgody. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  tych  danych w dowolnym  momencie. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać  poprzez  przesłanie  żądania  na  adres Administratora  Danych Osobowych lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
« powrót do poprzedniej strony