ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

CZAS NA ZAJĘCIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-04 09:59:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Świętajno podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 grudnia 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:
pt. „Czas na zajęcia!”
RPWM.02.01.00-28-0030/18
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Animowania Rozwoju i Aktywności z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000715477.
Projekt jest realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach.
W ramach projektu przewidziane jest dostosowanie OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami; zajęcia wyrównujące deficyty; wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych, a także przeprowadzenie kursów i szkoleń dla zatrudnionych w placówce nauczycieli oraz zorganizowanie zajęć dla rodziców/opiekunów.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świętajno.
 
« powrót do poprzedniej strony