ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR Or 0050.31.2021Drukuj informacjęAkt prawny: NR Or 0050.31.2021

Szczegóły informacji

NR Or 0050.31.2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-28

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Tytuł aktu:

w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: 1834/, art. 38 art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a.

Treść:

§1
Przyjąć Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
Sporządziła:
A. Pasymowska
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or 0050.31.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia  
28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno.
 
               
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
DLA WŁAŚCICICELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO
 
I. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego w dalszej części PSZOK) prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.
2. PSZOK dla Gminy Świętajno zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie (ul. Grunwaldzka dz. 146/2 obręb Świętajno).
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i PPOŻ oraz wskazań pracownika PSZOK.
4. PSZOK jest czynny w następujące dni:
wtorki w godzinach 12:00 – 16:00,
soboty w godzinach 10:00 – 14:00.
 
II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ODPADÓW
1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów.
2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska. Mieszkaniec nie może bez pozwolenia pracownika PSZOK samodzielnie umieszczać odpadów w pojemnikach lub kontenerach.
3. Pracownik obsługujący PSZOK nie rozładowuje przywiezionych odpadów komunalnych
z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.
4. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dozwolonych do zbierania w PSZOK, poziomu ich segregacji, stopnia czystości, składu oraz zabezpieczenia.
5. Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Obsługa PSZOK może zażądać od osoby dostarczającej odpady dokument potwierdzający uprawnienie do pozostawienia odpadów w PSZOK. W sytuacji, kiedy odpad nie jest dostarczany przez właściciela nieruchomości, osoba ta zobowiązana jest wskazać właściciela odpadu i przedłożyć stosowne oświadczenie dotyczące pochodzenia odpadu.
 
 
 
 
III. KLASYFIKACJA PRZYJMOWANYCH ODPADÓW
1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe)
w PSZOK przyjmowane są w ramach uiszczanych opłat następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)  papier - kartony, pudła kartonowe, gazety, książki, opakowania z papieru (z wyjątkiem worków po cemencie i zaprawach),
2)  szkło,
3)  tworzywa sztuczne,
4)  metale,
5) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (odpady ulegające biodegradacji) – 20 worków 120 l/rok od właściciela nieruchomości, który nie zadeklarował kompostowania bioodpadów (limit dotyczy również odbioru sprzed posesji),
6) odpady biokuchenne od właściciela nieruchomości, który nie zadeklarował kompostowania bioodpadów,
7)  opakowania wielomateriałowe,
8)  chemikalia,
9)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
10) przeterminowane leki,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) tekstylia i odzież,
13) zużyte opony do 4 sztuk opon rocznie od właściciela nieruchomości,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót ze Starostwa Powiatowego - jak gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (asfalt, smoła, eternit, azbest, inne) w następujących ilościach:
- gruz (czysty, niezanieczyszczony innymi odpadami) do 1 m³ od właściciela nieruchomości rocznie,
- pozostałe zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu do 3 m³ od właściciela nieruchomości rocznie,
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 5 m³ od właściciela nieruchomości rocznie (limit dotyczy również odbioru sprzed posesji),
16) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
17) popiół paleniskowy.
 
2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są w ramach uiszczanych opłat następujące rodzaje odpadów:
1)  papier - kartony, pudła kartonowe, gazety, książki, opakowania z papieru (z wyjątkiem worków po cemencie i zaprawach) – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
2)  szkło – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
3)  tworzywa sztuczne – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
4)  metale – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
5)  odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (odpady ulegające biodegradacji) – 20 worków 120 l/rok od właściciela nieruchomości      - wyłącznie  w workach otrzymanych w ramach opłaty 
6)  odpady biokuchenne – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
7)  opakowania wielomateriałowe – wyłącznie w workach otrzymanych w ramach opłaty,
8)  chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) przeterminowane leki,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) tekstylia i odzież,
13) zużyte opony do 4 sztuk opon rocznie od właściciela nieruchomości,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót ze Starostwa Powiatowego - np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku
z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. asfalt, smoła, eternit, azbest) w następujących ilościach:
- gruz (czysty, niezanieczyszczony innymi odpadami) do 1 m³ od właściciela nieruchomości rocznie,
- pozostałe zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu do 3 m³ od właściciela nieruchomości rocznie,
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 5 m³ od właściciela nieruchomości rocznie,
16) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
17) popiół paleniskowy.
3. Ograniczenie przyjmowania odpadów wyłącznie w workach w ramach uiszczonej opłaty wskazane w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
IV. 1. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały budowlane zawierające azbest, eternit, papę, ondulinę, smołę, itp.
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
4) opony z samochodów ciężarowych, opony rolnicze,
5) odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych,
6) wszystkie odpady (budowlane, przemysłowe) wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
7) sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe,
8)  inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych, odpady rolnicze.
 
2. W PSZOK ODPŁATNIE (WYKRACZAJĄCE POZA ILOŚĆ ODPADY OPISANE W PUNKCIE III) będą przyjmowane odpady określone w uchwale XXXI/270/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH ODPADÓW
1. Odpady przyjmowane w PSZOK muszą być:
1)  posegregowane, wyłącznie niezmieszane i niezanieczyszczone innymi odpadami;
2) umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach (dot. odpadów w postaci płynnej);
3) możliwe do identyfikacji, oznaczone etykietą bądź ulotką, w przypadku odpadów niebezpiecznych.
2. W PSZOK prowadzony jest rejestr nieruchomości, z których pochodzą odpady oraz rejestr osób dostarczających odpady. Przyjęte odpady są ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u ze wskazaniem:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą,
c) rodzaju i ilości dostarczanych odpadów,
d) daty dostarczenia odpadów.
3. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz w sytuacji gdy:
a) brak możliwości wiarygodnej identyfikacji odpadów,
b) stwierdzenia uszkodzonych, nieszczelnych opakowań,
c) odmowy podania danych niezbędnych do identyfikacji osoby, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wniesiona opłaty za ww. odpady w przypadku odpadów oddanych ponad limit,
d) niestosowanie się do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów zostanie sporządzona odpowiednia notatka służbowa wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia odpadów jak również zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich niezwłocznego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wymagane jest zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa osób przebywających (obsługi oraz osób zdających odpady) na terenie PSZOK, w tym bezwzględny zakaz używania źródeł otwartego ognia.
2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, na stronie internetowej ZGK w Świętajnie Sp. z o. o. www.zgkswietajno.pl oraz bezpośrednio
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie (ul. Grunwaldzka dz. 146/2 obręb Świętajno). Dostępny jest również w Urzędzie Gminy Świętajno.
3. Informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK udziela pracownik obsługi PSZOK lub pracownik ZGK w Świętajnie Sp. z o. o. pod nr telefony 89 622 60 15,
e-mail: zgkswietajno@wp.pl, oraz pracownik Urzędu Gminy Świętajno pod nr telefonu
89 623 20 68.
4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobligowana jest do zapoznania się
z Regulaminem oraz przestrzegania zapisów w nim ujętych.
5. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”) – w zakresie danych osobowych uzyskanych w inny sposób niż poprzez umowę powierzenia przekazania danych osobowych pomiędzy Urzędem Gminy Świętajno a Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o. o. administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie
Sp. z o. o. przedstawia poniżej informację stanowiącą realizację obowiązku zawartego
w art. 13 RODO:
a) administratorem danych osobowych osób dostarczających odpady jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4, 12-140 Świętajno
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: w.popielarczyk.zgk@o2.pl
c) podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa podania danych jest równoznaczna
z brakiem możliwości przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
d) każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzone jest na formularzu przyjęcia odpadów stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK na terenie Gminy Świętajno.
e) przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w wykonaniu usługi związanej
z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
f) typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, adres nieruchomości inne dane kontaktowe.
g) dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do identyfikacji.
h) zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie w szczególności pomiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo-finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.
i) od chwili podania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. danych osobowych, mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń właściciela nieruchomości lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.
j) podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usługi prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4, 12-140 Świętajno.
k) mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno
 
PRZYJĘCIE ODPADÓW W PSZOK  W ŚWIĘTAJNIE W …………..  ROKU     
 
Lp.
 
Data
 
Dostarczający odpady
(nazwisko i imię)
 
 
Wytwórca przekazujący odpady
(nazwisko i imię właściciela nieruchomości)
 
 
Adres nieruchomości (miejscowość i nr budynku/działki)
 
Rodzaj odpadów
 
Kod odpadów
 
Ilość odpadów
 
Odpady przyjmowane w ramach
 
Czytelny
podpis
pracownika
PSZOK
 
Czytelny podpis
osoby przekazującej odpady
rocznego limitu
[m³/ szt.]
za dodatkową opłatą
[m³/ szt.]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pasymowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-28 14:47:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-28 14:49:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28 14:49:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony