ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR Te.MK.0050.42.2022Drukuj informacjęAkt prawny: NR Te.MK.0050.42.2022

Szczegóły informacji

NR Te.MK.0050.42.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-28

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 38 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Treść:

 
§1
Przyjąć Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0012 – Spychowo, w miejscowości Spychowo, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 238/57 o powierzchni 0,0570 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00038757/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek – RVI, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§2
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Sporządziła:
Angelika Gołaś
Tel. 89 623 20 75   
 
 
 
 
 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno Nr Or.0050.1.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno w składzie:
  1. p. Maciej Templin – Przewodniczący Komisji
  2. p. Angelika Gołaś – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. p. Magdalena Majewska – Członek Komisji
  4. p. Jolanta Górska – Członek Komisji 
  5. p. Wojciech Lenkiewicz – Członek Komisji 
  6. p. Mariola Szydłowska – Członek komisji
Przetargiem ustnym nieograniczonym objeto część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działkę oznaczoną nr ewid. 238/57, pow. 0,0570 ha, położoną w miejscowości Spychowo,   w obrębie geodezyjnym Spychowo - 0012, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW OL1S/00038757/2. Dzierżawa na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidulnej. Nieruchomość leży w obszarze, dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno przewiduje obszar terenów rolnych i przestrzeni produkcyjnej. Uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna w pobliżu, sieć telekomunikacyjna przebiega przez działkę. Dostęp do drogi publicznej (gminnej o nr 198082N) bezpośredni. Działka kształtem zbliżona jest do prostokąta. Działka nie jest przedmiotem obciążeń, jest wolna od zobowiązań, ciężarów i ograniczeń.
 
§ 1
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości została określona na kwotę 1 026,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia sześć złotych), wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej wynosiło 102,60 zł (słownie: sto dwa złote sześćdziesiąt groszy).
 
§ 2
Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. włącznie.
 
 
§ 3
Wadium zostało wpłacone w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu    o przetargu przez jednego oferenta, tj.: Roberta Łukowskiego, którego wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 30 sierpnia 2022 r. w kwocie 102,60 zł. Tym samym warunek przystąpienia do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości został spełniony.
 
§ 4
Komisja po odczytaniu regulaminu sprawdza tożsamość osób stających do przetargu oraz dowody wpłat wadium, co stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do przetargu. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić upoważnienie do występowania w przetargu w jego imieniu.
§ 5
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 1% ceny wywoławczej wynosi 10,26 zł, zatem postąpienie nie może być niższe niż 20 zł.
 
§ 6
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości, która będzie powiększona o należny podatek VAT.
 
§ 7
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego w pierwszym roku dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
 
§ 8
Podstawę zawarcia umowy dzierżawy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzany przez przewodniczącego komisji oraz opatrzony podpisami członków komisji i osoby wyłonionej     w przetargu jako dzierżawca nieruchomości.
 
§ 9
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 
§ 10
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
§ 11
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu składając skargę do Wójta Gminy Świętajno w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.  W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Świętajno wstrzymuje dalsze czynności związane   z dzierżawą nieruchomości, a skargę rozpatruje w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania. Wójt Gminy Świętajno może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg, lub uznać skargę za nieuzasadnioną. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Świętajno zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie na okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
 
§ 12
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za nieuzasadnioną Wójt Gminy Świętajno podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy Urzędu Gminy na okres 7- miu dni informację  o wyniku przetargu.
 
§ 13
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą dzierżawy nieruchomości jest Wójt Gminy Świętajno mający siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Świętajnie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Uczestnicząc w przetargu na dzierżawę nieruchomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajdziecie Państwo przed wejściem do sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
 
Regulamin został odczytany i przyjęty do wiadomości przez uczestników
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony