ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR Te.MK.0050.1.2023Drukuj informacjęAkt prawny: NR Te.MK.0050.1.2023

Szczegóły informacji

NR Te.MK.0050.1.2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-11

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.: 583, 1005, 1079, 1561), art. 38 art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.: z 2022 r. poz. 1846, 2185)

Treść:

§1
Przyjąć Regulamin przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0012 – Spychowo, w miejscowości Spychowo, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 235/17 o powierzchni 1385 m², dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00022680/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek – RVI, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§2
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Sporządziła:
Angelika Gołaś
Tel. 89 623 20 75
 
 
Regulamin przetargu ustnego ograniczonego
 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno      Nr Or.0050.1.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej               do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno w składzie:
  1. p. Maciej Templin – Przewodniczący Komisji
  2. p. Angelika Gołaś – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. p. Magdalena Majewska – Członek Komisji
  4. p. Jolanta Górska – Członek Komisji 
  5. p. Wojciech Lenkiewicz – Członek Komisji 
  6. p. Mariola Szydłowska – Członek komisji
  Przetargiem ustnym ograniczonym objęto część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ewid. 235/17 o powierzchni 1385 m², położoną w miejscowości Spychowo, w obrębie geodezyjnym Spychowo - 0012, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW OL1S/00022680/6. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Uzbrojenie terenu: sieć energii elektrycznej (słup na działce), kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji (na działce). Dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Sąsiedztwo działki stanowi nieliczna zabudowa mieszkalna. Nieruchomość w całości znajduje się w obszarze nieprzekraczalnej linii zabudowy – 100 m od linii brzegowej rzeki Spychowska Struga. Nieruchomość znajduje się w obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Działka dzierżawiona jest przez cztery podmioty na czas nieoznaczony. Działka w chwili zawarcia umowy sprzedaży będzie obciążona nieodpłatną służebnością przesyłu odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej. Przetarg ograniczony jest do osób będących właścicielami działek sąsiednich.
 
§ 1
Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 48 642 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote), wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej wynosiło 4 864,20 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).
 
§ 2
Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 r. włącznie.
 
§ 3
Wadium zostało wpłacone w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu o przetargu przez jednego oferenta, właścicieli działki 235/12 w czterech częściach tj.: Janusza Zyśk, którego wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 16 listopada 2022 r. w kwocie 1 216,05 zł, Martę Tomczak której wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 28 grudnia 2022 r. w kwocie 1 216,05 zł, Ryszarda Płoskiego którego wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 2 stycznia 2023 r. w kwocie 1 216,05 zł, Hannę Michalak której wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 5 stycznia 2023 r. w kwocie
1 216,05 zł, co daje łącznie wadium w kwocie 4 864,20 zł. Tym samym warunek przystąpienia do przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został spełniony.
 
§ 4
Komisja po odczytaniu regulaminu sprawdza tożsamość osób stających do przetargu oraz dowody wpłat wadium, co stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do przetargu. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić upoważnienie do występowania w przetargu w jego imieniu.
§ 5
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 1% ceny wywoławczej wynosi 486,42 zł, zatem postąpienie nie może być niższe niż 490 zł.
 
§ 6
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte.
 
§ 7
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 
§ 8
Podstawę zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzany przez przewodniczącego komisji oraz opatrzony podpisami członków komisji i osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 
§ 9
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.
 
§ 10
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 
§ 11
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
§ 12
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu składając skargę do Wójta Gminy Świętajno w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Świętajno wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości, a skargę rozpatruje w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania. Wójt Gminy Świętajno może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg, lub uznać skargę za nieuzasadnioną. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Świętajno zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie na okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
 
 
§ 13
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za nieuzasadnioną Wójt Gminy Świętajno podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy Urzędu Gminy na okres 7- miu dni informację o wyniku przetargu.
§ 14
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą sprzedaży nieruchomości jest Wójt Gminy Świętajno mający siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Świętajnie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Uczestnicząc w przetargu na sprzedaż nieruchomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajdziecie Państwo przed wejściem do sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
 
Regulamin został odczytany i przyjęty do wiadomości przez uczestników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 07:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 07:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 11:39:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony