ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR Te.MK.0050.2.2023Drukuj informacjęAkt prawny: NR Te.MK.0050.2.2023

Szczegóły informacji

NR Te.MK.0050.2.2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-11

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Regulaminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm.: 583, 1005, 1079, 1561), art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 zm.: z 2022 r. poz. 1846, 2185)

Treść:

§1
Przyjąć Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0004 – Długi Borek, w miejscowości Długi Borek, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 207 o powierzchni 711 m², dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00019826/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek –Bi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§2
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Sporządziła:
A. Gołaś
 
 
 
 
 
Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno Nr Or.0050.1.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno w składzie:
  1. p. Maciej Templin – Przewodniczący Komisji
  2. p. Angelika Gołaś – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. p. Magdalena Majewska – Członek Komisji
  4. p. Jolanta Górska – Członek Komisji 
  5. p. Wojciech Lenkiewicz – Członek Komisji 
  6. p. Mariola Szydłowska – Członek komisji
Przetargiem ustnym nieograniczonym objęto część nieruchomości  gruntowej składającej się z działki o nr ewid. 207, pow. 711 m2, położoną w miejscowości Długi Borek, w obrębie geodezyjnym Długi Borek - 0004, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW OL1S/00019826/8. Nieruchomość leży w obszarze, dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno przewiduje obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energii elektrycznej, kanalizacja sanitarna – zbiornik bezodpływowy. Dostęp do drogi publicznej, gminnej o nawierzchni asfaltowej bezpośredni. Działka położona jest w środkowej części wsi, przy drodze asfaltowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne niezabudowane oraz umiarkowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek OSP. Działka zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym (pow. zabudowy 95 m²) i budynkiem kotłowni (powierzchni zabudowy 21 m²). Działka nie jest przedmiotem obciążeń, jest wolna od zobowiązań, ciężarów i ograniczeń. Gmina Świętajno dopuszcza możliwość dokupienia fragmentu działki o nr ewid. 209 położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek na poprawę zagospodarowania działki o nr ewid. 207 (zgodnie z obecnym ogrodzeniem).
 
§ 1
Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej wynosiło 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
§ 2
Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 r. włącznie.
 
§ 3
Wadium zostało wpłacone w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu
o przetargu przez jednego oferenta, tj.: Wiesława Mikołajczyk, którego wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 2 grudnia 2022 r. w kwocie 2 200 zł. Tym samym warunek przystąpienia do przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został spełniony.
 
§ 4
Komisja po odczytaniu regulaminu sprawdza tożsamość osób stających do przetargu oraz dowody wpłat wadium, co stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do przetargu. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić upoważnienie
do występowania w przetargu w jego imieniu.
 
§ 5
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 1% ceny wywoławczej wynosi 220 zł, zatem postąpienie nie może być niższe niż 220 zł.
 
§ 6
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte.
 
§ 7
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 
§ 8
Podstawę zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzany przez przewodniczącego komisji oraz opatrzony podpisami członków komisji
i osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 
§ 9
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.
 
§ 10
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 
§ 11
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
§ 12
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu składając skargę do Wójta Gminy Świętajno w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Świętajno wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości, a skargę rozpatruje w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania. Wójt Gminy Świętajno może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg, lub uznać skargę za nieuzasadnioną. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Świętajno zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie na okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
 
§ 13
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za nieuzasadnioną Wójt Gminy Świętajno podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy Urzędu Gminy na okres
7- miu dni informację o wyniku przetargu.
 
§ 14
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą sprzedaży nieruchomości jest Wójt Gminy Świętajno mający siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 15
w Świętajnie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Uczestnicząc w przetargu na sprzedaż nieruchomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajdziecie Państwo przed wejściem do sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
 
Regulamin został odczytany i przyjęty do wiadomości przez uczestników
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Gołaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 07:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 07:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 07:59:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony