ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/232/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/232/2021

Szczegóły informacji

XXVIII/232/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszania pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury

Na podstawie:

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12, oraz art. 84 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm.: 1378.)

Treść:

§1 1. Wyraża się zgodę na założenie i przystąpienie Gminy Świętajno do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury, którego celem będzie wsparcie realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowe Mazury, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony współnych interesów członków, promocji ich osiagnięć oraz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego.
2. Projekt statutu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Gminę Świętajno w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt Gminy Świętajno, który jednocześnie będzie przedstawicielem w zebraniu założycielskim oraz Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.
 
§3.Gmina Świętajno będzie uiszczać składkę z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządowego Południowe Mazury.
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła
 
 
Uzasadnienie
W następstwie działań wynikających z podpisanego, przez Gminę Świętajno w dniu 24 września 2020 r. listu intencyjnego, o zawarciu partnerstwa pomiędzy samorządami gminnymi i powiatowymi z terenu powiatów: szczycieńskiego, działdowskiego, nidzickiego i piskiego, pn. Obszar Funkcjonalny „Południowe Mazury”, przedkładamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.
Projekt statutu stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
                                                                                  Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/232/2021
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 czerwca 2021 r.
 
Statut
Stowarzyszenia Samorządowego Południowe Mazury
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1
 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin
  i powiatów.
 2. W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy i powiaty tworzące jednorodny przestrzennie
  i funkcjonalnie układ osadniczy, nazywany dalej Obszarem Południowych Mazur.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 §2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Szczytno.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatów.
 §3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia  1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art.75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu.
§4
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbieżne z celem działania Stowarzyszenia.
 2. Decyzje o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych podejmuje Walne Zebranie Członków.
 3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.
§5
 1. Stowarzyszenie powołane jest dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii  Obszaru Południowych Mazur, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego.
 2. Stowarzyszanie może używać pieczęci z napisem Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury oraz wyróżniającym je emblematem.
 
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
 
§6
Celami Stowarzyszenia są:
 1. realizacja założeń i działań wynikających ze Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur,
 2. wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,
 3. ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia i mieszkańców,
 4. wspólna realizacja polityki rozwoju,
 5. realizacja wspólnych zadań publicznych,
 6. wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
 7. promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 8. koordynacja wspólnych działań promocyjnych,
 9. tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń,
 10. wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,
 11. wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),
 12. wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
 13. integracja i wspieranie środowisk lokalnych,
 14. realizacja i wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniających się do wzrostu jakości życia i rozwoju.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. inicjowanie i realizacje kompleksowych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Obszaru Południowych Mazur, w tym pozyskiwanie środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych,
 2. realizację projektów zleconych przez członków Stowarzyszenia, obejmujących zakres zadań gmin i powiatów,
 3. prowadzenie monitoringu w zakresie procesów społeczno-gospodarczych i stanu środowiska naturalnego,
 4. artykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań rozwoju gmin i powiatów,
 5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia na forum ponadlokalnym w określanych przez nich sprawach,
 6. prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem i uchwalaniem aktów prawnych poprawiających funkcjonowanie administracji publicznej,
 7. umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 8. współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi, podmiotami ekonomii ̇ społecznej, przedsiębiorcami i innymi partnerami na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. współpracę z administracją publiczną, korporacjami samorządowymi, w szczególności, instytucjami i organizacjami niepublicznymi na szczeblu regionalnym, krajowym
  i międzynarodowym,
 10. koordynowanie działań członków Stowarzyszenia we wskazanych przez nich obszarach tematycznych,
 11. upowszechnienie idei samorządności lokalnej oraz krzewienie wiedzy o miastach, gminach i powiatach wchodzących w skład Stowarzyszenia,
 12. promocję turystyczną i gospodarczą w zakresie ustalonym przez członków Stowarzyszenia,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, konsultingowej, poradniczej, oświatowej i szkoleniowej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 14. opracowanie i prowadzenie wspólnych projektów związanych z realizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur,
 15. prowadzenie portalu internetowego,
 16. podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, może przystępować lub powoływać inne organizacje, w granicach dopuszczonych prawem.
 
Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia
 
§9
Stowarzyszenie posiada członków:
1.  zwyczajnych,
2. wspierających.
 
§10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda gmina i powiat położone w obrębie Obszaru Południowych Mazur.
§11
 1. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia nowego członka zwyczajnego jest zgłoszenie wniosku o przystąpienie i przedstawienie uchwały organu stanowiącego o przystąpieniu
  do Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet członków zgłoszonej kandydatury następuje uchwałą Rady.
 §12
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§13
Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie przyjęcia kandydatury, uchwałą Rady.
§14
Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. swoim działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. działać zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 3. aktywnie uczestniczyć w pracach jego organów,
 4. regularnie opłacać składki.
 §15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności przysługuje mu:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celu
  i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz przedkładania projektów uchwał,
 3. prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia
  na zasadach określonych przez Zarząd,
 4. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 §16
Członek wspierający Stowarzyszenia:
 1. ustala formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia z Zarządem Stowarzyszenia,
 2. nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego,
 3. może brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 4. ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 §17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, po przedłożeniu uchwały organu stanowiącego o wystąpieniu ze struktur Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia w drodze uchwały Rady,
 3. ustania bytu prawnego członka Stowarzyszenia,
 4. w razie ustania członkostwa, uiszczone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 §18
Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Rada w drodze podjętej uchwały,
w szczególności wykluczenie może nastąpić w następujących przypadkach:
 1. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
 2. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. co najmniej trzymiesięcznego, nieuzasadnionego zalegania z opłatą̨ składki członkowskiej
 4. prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia.
§19
Wykluczonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do wniesienia odwołania
od uchwały Rady, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały, do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
 §20
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje:
1.  na pisemny wniosek zainteresowanego członka o skreślenie go z listy członków,
2.  na mocy uchwały Rady o wykluczeniu członka,
3.  w przypadku ustania bytu prawnego.
 
Rozdział V
 Władze Stowarzyszenia.
 
§21
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Rada,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 §22
 1. Rada i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10% członków.
 2. Kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej, trwa od dnia ich powołania do wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonanego po zaprzysiężeniu nowych władz samorządowych, wybranych w wyniku wyborów do samorządu terytorialnego.
 3. W szczególnych przypadkach, jak na przykład skrócenia kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego, decyzje w sprawie kadencji władz Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
 4. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji odpowiednio, Rady – poniżej 6 osób oraz Komisji Rewizyjnej – poniżej 3 osób, uzupełnienie składu nastąpi w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 
 
 
Walne Zebranie Członków.
 
§23
 1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Organ zwołujący obrady Walnego Zebrania Członków jest zobowiązany
  do powiadomienia wszystkich członków listami poleconymi lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap), co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, o ustalonym przez siebie terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
 3. Powiadomienia, o których mowa w pkt 2, mogą być dostarczane także pocztą elektroniczną. Odbiór tak wysłanego powiadomienia winien być potwierdzony przez członka Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
  z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Rady.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd, Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną lub Radę.
 §24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, w szczególności, należy:
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium członkom Rady,
 4. wybór i odwołanie członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości lub mechanizmu wyliczania składek członkowskich,
 8. ustanawianie odznak i symboli Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady w przedmiocie wykluczania członków Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 §25
 1. Każda gmina i powiat należący do Stowarzyszenia reprezentuje na Walnym Zebraniu Członków: wójt, burmistrz, prezydent, starosta lub ich pełnomocnik. Każdy Członek ma prawo do jednego głosu.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie – przy uczestnictwie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie – zwołanym w przypadku braku quorum określonego w pkt 2 a), bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap).
 4. W przypadku wykorzystania trybu obiegowego, uchwały podejmowane są większością ¾ głosów Członków uprawnionych do głosowania.
 
Rada.
 
§ 26
 1. Rada składa się z 6 do 12 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady danej kadencji ustala Walne Zebranie Członków.
 2. Skład Rady może być uzupełniany w trakcie kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera, spośród swoich członków, Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego.  W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego, Rada wybiera, spośród swoich członków, inną osobę do pełnienia tej funkcji, na okres wspólnej kadencji
 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków Zastępca Przewodniczącego.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek upływu kadencji, rezygnacji z członkostwa w Radzie, odwołania lub śmierci.
 6. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.
 § 27
 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. wytyczanie i weryfikowanie strategicznych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu, dokonywanie wobec członków Zarządu wszelkich czynności związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i zmianą z nimi umów,
  3. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd Walnego Zebrania Członków,
  5. zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
  6. zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd budżetu rocznego,
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  8. wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów oraz zaciąganie zobowiązań, których wartość (zarówno umów, jak i zobowiązań) przekracza jednorazowo
   100.000 złotych, a rocznie 500.000 złotych,
  9. udzielanie corocznie absolutorium członkom Zarządu. 
 
 1. Członkowie Rady mają prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 28
 1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością  głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia o posiedzeniu Rady wszystkich członków Rady. 
 2. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap). W takim wypadku projekt uchwały winien zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap) do wszystkich członków Rady, a uchwałę uważa się za podjętą, jeśli za uchwałą zagłosowała ponad połowa członków. 
 
Zarząd.
 
§ 29
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie oraz odpowiada za swoją pracę przed Radą.
 2. Zarząd może pełnić swe funkcje zawodowo, jego członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 3. Rada decyduje o sposobie pracy Zarządu.
 4. Przewodniczący Rady wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do członków Zarządu w rozumieniu Kodeksu Pracy
 5. Do obsługi pracy Zarządu może być powołane Biuro Stowarzyszenia wraz z zatrudnieniem pracowników, w tym Dyrektora Biura.
 6. W celu realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać Zespoły Zadaniowe
  i uchwalać regulaminy ich działania.
§ 30
1. Do zakresu działania Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia,
 2. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia corocznie Radzie projektów planu finansowego ́ oraz planów działania Stowarzyszenia na potrzeby Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w oparciu o zatwierdzany przez Radę budżet roczny,
 4. składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków i Radzie,
 5. bieżące informowanie Rady o wszelkich przypadkach działań naruszających lub stwarzających ̨ zagrożenie naruszenia majątkowych lub niemajątkowych interesów Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
 7. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
 8. realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków i Rady, 
 9. przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie do zatwierdzenia,
 10. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków  zewnętrznych na realizację działań Stowarzyszenia,
 11. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
2.  W przypadku zawarcia umowy lub zaciągnięcia zobowiązania, których wartość (zarówno umów, jak i zobowiązań) przekracza jednorazowo 100.000 złotych, a rocznie 1.500.000 złotych, wymagana jest zgoda Rady.
§ 31
 1. Zarząd liczy od 1 do 4 osób wybieranych i odwoływanych przez Radę.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, składa się z Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Określenia funkcji w Zarządzie dokonuje Rada.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
 
§ 32
 1. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes łącznie z innym członkiem Zarządu.
 2. Prezes Zarządu wykonuje obowiązki pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.  
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, decyzje w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności podejmowane są w formie uchwały Zarządu, większością głosów.
 4. Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności są:
  1. przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie do zatwierdzenia;
  2. zawarcie umowy lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość (zarówno umów, jak i zobowiązań) przekraczanie przekracza jednorazowo 100.000 złotych, a rocznie 1.500.000 złotych.
 5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap).. W takim wypadku projekt uchwały winien zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (epuap) do wszystkich członków Zarządu.
 
Komisja Rewizyjna.
 
§33
 1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród przedstawicieli Członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.
 6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie lub Radzie.
 7. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.
 8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, rezygnacji członka Komisji z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
§34
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością ̨ głosów, przy obecności minimum 2/3 członków tego organu.
§35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. kontrola zgodności działań Zarządu Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
 5. coroczne składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu i Rady,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. opiniowanie sprawozdania Zarządu składanego Walnemu Zebraniu Członków,
 8. nadzór nad wyborem biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia.
 
§36
Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. działalność odpłatna pożytku publicznego,
 5. inne przewidziane prawem źródła.
§37
 1. Środki pieniężne przechowuje się na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.
 
§39
 1. Zmiany w statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
 Rozdział VIII
Postanowienia ogólne.
 
 §40
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Lenkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-25 15:07:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 15:08:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 15:08:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony