ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: Te.MK.0050.30.2021Drukuj informacjęAkt prawny: Te.MK.0050.30.2021

Szczegóły informacji

Te.MK.0050.30.2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-30

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. 1378, z 2021 r. poz. 1038/, art. 38 art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j.:  Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm.: z 2021 r. poz. 11, 234, 815/.

Treść:

 
§1
Przyjąć Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0012 – Spychowo, w miejscowości Spychowo, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 73/1 o powierzchni 5462 m², dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00013629/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek – Bi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§2
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego
 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno
Nr Or.0050.29.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej
do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno
w składzie:
  1. p. Maciej Templin – Przewodniczący Komisji
  2. p. Magdalena Majewska – Członek Komisji
  3. p. Ewelina Bors – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  4. p. Angelika Gołaś – Członek Komisji 
  5. p. Wojciech Lenkiewicz – Członek Komisji 
  6. p. Mariola Szydłowska – Członek komisji
Przetargiem ustnym objęto nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr ewid. 73/1, pow. 5462 m2, położoną w miejscowości Spychowo, w obrębie geodezyjnym Spychowo - 0012, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW OL1S/00013629/5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno przewiduje obszar ochrony biocentrum „ Puszcza Piska”, w tym MPK i ZPK, obszary zabudowane objęte przekształceniami zagospodarowania przestrzennego. Uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energii elektrycznej
i telekomunikacyjnej w drodze. Dostęp do drogi publicznej (powiatowej o nr 1504N) bezpośredni.  Nieruchomość położona jest w miejscowości o charakterze mieszkalno – rekreacyjnym. W pobliżu działki zlokalizowana jest szkoła, nadleśnictwo, ośrodek zdrowia z apteką, kościół, remiza OSP, plac zabaw. Działka graniczy z lasem. Działka zbliżona jest kształtem do prostokąta. Na działce znajduje się niewielka murowana zabudowa. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, na działce znajduje się sieć i słup elektroenergetyczny.
Na przedmiotowej działce zostanie ustanowiona służebność przesyłu polegająca na prawie utrzymania na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci przewodu sieci wodociągowej oraz wykorzystywania z wykorzystaniem przesyłu, prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość celem dostępu do urządzeń, prawie wykonywania czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, ich konserwacji, usuwaniu awarii, remontów i modernizacji, zobowiązania właściciela nieruchomości do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić albo uniemożliwić wykonanie uprawnień Gminy Świętajno.
 
§ 1
Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 172 000 zł /słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych/, wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej wynosiło 17 200 zł /słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych/.
 
§ 2
Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021 r. włącznie.
 
§ 3
Wadium zostało wpłacone w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu
o przetargu przez trzech oferentów, tj.: Pawełek Sp. z o.o. z siedzibą w Spychowie, której wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 22 czerwca 2021 r., w kwocie 17 200 zł, Pana Artura Teodorczyk, którego wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 24 czerwca 2021 r., w kwocie 17 200 zł oraz Stratego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym w dniu 28 czerwca 2021 r., w kwocie 17 200 zł. Tym samym warunek przystąpienia do przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został spełniony.
 
§ 4
Komisja po odczytaniu regulaminu sprawdza tożsamość osób stających do przetargu oraz dowody wpłat wadium, co stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do przetargu. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić upoważnienie do występowania w przetargu w jego imieniu.
§ 5
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 1% ceny wywoławczej wynosi 1720 zł, zatem postąpienie nie może być niższe niż 1720 zł.
 
§ 6
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia
nie zostają przyjęte.
 
§ 7
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie
po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu oraz od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 
§ 8
Podstawę zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzany przez przewodniczącego komisji oraz opatrzony podpisami członków komisji i osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 
§ 9
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.
 
§ 10
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
§ 11
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
§ 12
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu składając skargę do Wójta Gminy Świętajno w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Świętajno wstrzymuje dalsze czynności związane
ze zbyciem nieruchomości, a skargę rozpatruje w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania. Wójt Gminy Świętajno może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg, lub uznać skargę za nieuzasadnioną. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Świętajno zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie na okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
 
 
§ 13
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za nieuzasadnioną Wójt Gminy Świętajno podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy Urzędu Gminy na okres 7- miu dni informację o wyniku przetargu.
 
§ 14
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą sprzedaży nieruchomości jest Wójt Gminy Świętajno mający siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Świętajno. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Uczestnicząc w przetargu na sprzedaż nieruchomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajdziecie Państwo przed wejściem do sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
 
Regulamin został odczytany i przyjęty do wiadomości przez uczestn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Gołaś – referent ds. zarządzania zasobami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 11:23:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 11:24:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02 11:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony