ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: Nr XXXVI/315/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Nr XXXVI/315/2022

Szczegóły informacji

Nr XXXVI/315/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-28

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie w roku 2022

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 i 583 / art. 211, 212, 217  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 583/

Treść:

§ 1
W Uchwale Nr XXXII/277/2021  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 30 grudnia  2021 roku w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Świętajno na rok 2022  wprowadza się następujące zmiany:
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1  Dochody budżetu gminy w wysokości  35 276 939,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             28 232 553,42 zł
                  dochody majątkowe w wysokości                                                                                         7 044 386,23 zł"                                                                        
2.  § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  46 323 399,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       27 848 118,50 zł
                    wydatki majątkowe                                                                                                                18 475 281,19 zł
2. Wydatki  inwestycyjne  w  2022  roku w wysokości  17.770.814,46 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości  1.272.301,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości  3.147.973,96 zł, oraz wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości  468.744,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  6.459.915,70 zł.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  w 2022 roku w wysokości 666.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."
3.  § 3 otrzymuje brzmienie
" § 3 Deficyt budżetu w wysokości  11.046.460,04 zł, zostanie pokryty przychodami z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  7.400.301,99 zł
2) kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł
3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 946.158,05 zł."
4.  § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4  Przychody  budżetu  w  wysokości  12.408.128,95 zł, w tym przychody ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych    w kwocie 1.272.301,46 zł,  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.590.201,58 zł,  rozchody budżetu w wysokości  1.361.668,91 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr  7."
5. § 13 otrzymuje brzmienie:
" § 13  1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1)  przekazania uprawnień  innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
-  przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji niepowodujących likwidacji zadań w budżecie,
-  wynagrodzeń i pochodnych niepowodujących  ich zwiększenia,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4)  udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 60.000,00 zł.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Świętajno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej." 
 § 6.  W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik  Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały.
 § 9. Załącznik  Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik  Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik  Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik  Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 60.000,00 zł.
                                                                                           
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                               
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi  w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022.                              
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 10:23:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 10:32:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 10:32:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony