ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR XLVIII/435/2023Drukuj informacjęAkt prawny: NR XLVIII/435/2023

Szczegóły informacji

NR XLVIII/435/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

Treść:

§1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, usytuowanym na terenie gminy Świętajno, wpisanym
do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 
§2. 1. Z budżetu gminy Świętajno mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku usytuowanym na terenie gminy Świętajno, wpisanym do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanym
do gminnej ewidencji zabytków, w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określana jest w uchwale w sprawie budżetu gminy Świętajno na dany rok budżetowy.
3. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny
do zabytku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
§3. 1.  Wnioskodawcy, dla którego uzyskanie dotacji celowej stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie może być przyznana dotacja, o której mowa w § 1, jeżeli udzielenie tej pomocy związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą
i następuje w przypadkach i na zasadach określonych w zależności od prowadzonej działalności w:
 1. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1) w takim przypadku pomoc
  de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 2. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L352 z 24.12.2013 r. str. 9 z późn. zm.),
  w takim przypadku pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L. 190, z 28.06.2014 r.
  str. 45 z późn. zm.) w takim przypadku pomoc de minimis  na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.
 1. Do udzielenia dotacji celowej, jako pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie mają również zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz przepisy wykonawcze wydane
  na podstawie ustawy.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa,
  jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy
  de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 4. Zakres informacji przedstawianych przez podmioty wymienione w ust. 3 i 4 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).
§4. 1. Dotacja z budżetu gminy Świętajno może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
2. Łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organu stanowiącego gminy, powiatu lub samorządu województwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1, nie może być udzielona, jeśli prace określone we wniosku zostały wykonane.
 
§5. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację.
2. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. 1. Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy Świętajno.
2. Ustala się następujące kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji:
 1. wartość historyczna oraz artystyczna zabytku,
 2. rolę zabytku w promowaniu kultury i historii gminy Świętajno,
 3. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 4. znaczenie prac dla stanu zabytku.
3. Po sprawdzeniu kompletności i zasadności wniosku Wójt Gminy Świętajno przedkłada Radzie Gminy Świętajno projekt uchwały o udzieleniu dotacji.
 
§7. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Świętajno w drodze odrębnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
2. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku o dotację przez składającego.
 
§8. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Świętajno a podmiotem otrzymującym dotację.
 
§9. W przypadku dotacji pobranej nienależnie, pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanej lub niewykorzystanej w terminie określonym w umowie, stasuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
 
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
 
§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świętajno
                                                                             Andrzej Jerzy Bruździak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Lenkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-26 10:05:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-26 10:12:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-26 10:12:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony