ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR Te.MK.0050.24.2024Drukuj informacjęAkt prawny: NR Te.MK.0050.24.2024

Szczegóły informacji

NR Te.MK.0050.24.2024

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-10

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 zm. poz. 721), art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029 ) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.
Przyjąć Regulamin przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0014 – Świętajno, w miejscowości Świętajno, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 442/6
o powierzchni 837 m², dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00046949/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek: RV – grunty orne klasy V.
 
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sporządziła:
Violetta Bogus
 
 
 
 
 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego
 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno Nr Or.0050.34.2023 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno w składzie:
  1. p. Maciej Templin – Przewodniczący Komisji
  2. p. Ewelina Bors – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. p. Magdalena Majewska – Członek Komisji
  4. p. Jolanta Górska – Członek Komisji 
  5. p. Wojciech Lenkiewicz – Członek Komisji 
  6. p. Mariola Szydłowska – Członek komisji
 
Przetargiem ustnym ograniczonym objęto nieruchomość gruntową składającą się  z działki o nr ewid. 442/6, pow. 837 m2, położoną w miejscowości Świętajno, w obrębie geodezyjnym Świętajno - 0014, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW OL1S/00046949/4.
Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno działka położona jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Uzbrojenie terenu: sieć energii elektrycznej dostępna w bliskiej okolicy. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie działki znajduje się m.in.: zabudowa mieszkalna, zagrodowo – siedliskowa, Urząd Gminy Świętajno, OSP, tereny niezabudowane, sklep spożywczy i inne. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń, jest wolna od zobowiązań, ciężarów i ograniczeń
 
§ 1.
Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 20 900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych), wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej wynosiło 2 090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).
§ 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 07 czerwca 2024 r. włącznie.
 
§ 3.
Komisja po odczytaniu regulaminu sprawdza tożsamość osób stających do przetargu oraz dowody wpłat wadium, co stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do przetargu.
Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić upoważnienie
do występowania w przetargu w jego imieniu.
§ 4.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 1% ceny wywoławczej wynosi 209 zł, zatem postąpienie nie może być niższe niż 210 zł.
 
§ 5.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte.
§ 6.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 
§ 7.
Podstawę zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzany przez przewodniczącego komisji oraz opatrzony podpisami członków komisji
i osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 
§ 8.
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.
 
 
§ 9.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
§ 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem przetargu składając skargę do Wójta Gminy Świętajno w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Świętajno wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości, a skargę rozpatruje w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania. Wójt Gminy Świętajno może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg, lub uznać skargę za nieuzasadnioną.   Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Świętajno zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie na okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
§ 12.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za nieuzasadnioną Wójt Gminy Świętajno podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy Urzędu Gminy na okres
7- miu dni informację o wyniku przetargu.
 
§ 13.
Administratorem danych osobowych uczestników przetargu przetwarzanych w związku   z procedurą sprzedaży nieruchomości jest Wójt Gminy Świętajno mający siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej  15 w Świętajnie. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Uczestnicząc w przetargu na sprzedaż nieruchomości uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych umieszczonych zostanie przed wejściem do sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Violetta Bogus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 11:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 11:52:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14 11:52:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony