Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Szczegóły informacji

Ochrona danych Osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-09 13:08:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Urzędzie Gminy Świętajno
Szanowni  Państwo, aby załatwić  sprawę  w  Urzędzie  Gminy  Świętajno  przekazują 
nam  Państwo  swoje  dane osobowe, w związku z czym informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świętajno 
  jest Wójt Gminy Świętajno z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 15, 12-140 Świętajno;
  e-mail: .
 2. Wyznaczony  został  inspektor  ochrony  danych,  pani Magdalena Borkowska, z  którym  można  się  skontaktować  w  sprawach  ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  załatwienia  spraw,  które  leżą 
  w  kompetencjach Samorządu Gminy. Urząd realizuje zadania publiczne o charakterze lokalnym, zgodnie z przepisami prawa: ustawą  z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym,  innymi  szczególnymi  przepisami  prawa  oraz statutem – gminy wiejskiej.
Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie ze względu na:
 • realizację obowiązków prawnych (art. 6. ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • wykonywanie  zadań w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  przyznanej Gminie (art. 6. ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
 • wykonywanie zobowiązań umownych (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. wyrażona przez Panią/Pana zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie; przez pracownika odpowiedzialnego za daną sprawę; będą dostępne na stronie internetowej Urzędu w procedurach dotyczących załatwienia danej sprawy.
 1. Dane osobowe w Urzędzie Gminy Świętajno są ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów  prawa,  kurierowi  lub  operatorowi  pocztowemu  w  przypadku  kontaktu  pocztą  tradycyjną  oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto  w  tej  sprawie  stosowne  umowy  powierzenia  przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia ochrony przekazywanych danych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać ujawniane każdemu zainteresowanemu.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w tym przede wszystkim Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia 
  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych –w  przypadku  gdy dane  są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane
  lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba,  której  dane  dotyczą  wycofała  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  która  jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator  nie  potrzebuje  już  danych  dla  swoich  celów,  ale  osoba,  której  dane  dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są  nadrzędne  wobec  podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją  przyczyny  związane  z  Pani/Pana  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania danych na  podstawie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów realizowanych  przez  Administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  ds. ochrony danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 3. Podanie   danych   osobowych   jest   wymogiem   ustawowym   lub   umownym  
  w zależności  od  przesłanki przetwarzania  chyba,  że  wskazano,  iż podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Niepodanie  danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 5. Administrator  dopuszcza  możliwość  przekazywania  danych  osobowych  do  państw  trzecich,  jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.
 6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych dla poszczególnych czynności/spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Świętajno (klauzule informacyjne) oraz informacje w zakresie realizacji swoich praw wynikających z RODO znajdziecie Państwo poniżej. Informacje dostępne są również na miejscu w Urzędzie Gminy Świętajno u każdego pracownika.
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Polita
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 13:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 13:08:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 14:30:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6322 raz(y)