Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-15 09:11:38 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy Świętajno, zasady udostępniania danych w nich zawartych
 1. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).
 2. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
 3. Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy w.w. rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
 4. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.
 
Wykaz rejestrów, ewidencji, archiwów:
Referat  Organizacyjny
 1. Rejestr uchwał Rady Gminy
 2. Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
 3. Rejestr instytucji kultury
 4. Rejestr pism przychodzących
 5. Rejestr pism wychodzących
 6. Rejestr skarg, wniosków i petycji
 7. Rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu
 8. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień
 9. Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby systemu bezpieczeństwa informacji
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Ewidencja programów, sprzętu i licencji komputerowych
 12. Ewidencja czasu pracy
 13. Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 14. Ewidencja delegacji służbowych
 15. Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych
 16. Ewidencja sprzętu OSP
 17. Archiwum Urzędu Gminy
Referat Budżetu i Finansów
 1. Wykaz podatników korzystających z ulg, umorzeń bądź rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych
 2. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
 3. Ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych należności podatkowych
 4. Ewidencja dochodów z tytułu podatków lokalnych
 5. Ewidencje podatkowe nieruchomości
 6. Ewidencje środków transportowych
 7. Rejestry wymiarowe
 8. Rejestry przypisów i odpisów
 9. Rejestry ulg podatkowych
 10. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
 11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 12. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 13. Ewidencje księgowe (polecenia księgowania, wyciągi bankowe, sumy depozytowe, faktury, dochody, upomnienia, i in.)
 14. Rejestr deklaracji składanych przez mieszkańców gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 15. Ewidencja dochodów i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 17. Ewidencja odpadów
 18. Ewidencja kart przekazania odpadów
Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, obronne, zarządzanie kryzysowe
 1. Centralny rejestr wyborców
 2. Rejestr mieszkańców
 3. Rejestr wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców
 4. Rejestr PESEL
 5. Rejestr zastrzeżeń numeru PESEL
 6. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 7. Rejestr wniosków o udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 8. Rejestr stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
 9. Rejestr uznań i odmów
 10. Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk
 11. Rejestr przyjętych zapewnień do ślubu cywilnego
 12. Rejestr wydawanych zaświadczeń do ślubu wyznaniowego
 13. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 14. Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności
 15. Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową
 16. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych (organizacja zbiórek publicznych)
 17. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych (organizacja imprez masowych)
 18. Ewidencje na potrzeby prowadzenia dokumentacji niejawnej, zastrzeżonej
 19. Ewidencja zawartych porozumień w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 20. Ewidencja formacji OC
 21. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 22. Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej
 23. Archiwum USC
Referat Techniczny
 1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 3. Rejestr zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego (przekazywanie do ogłoszenia)
 5. Gminna ewidencja zabytków
 6. Ewidencja dróg gminnych i mostów
 7. Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 8. Rejestr decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych
 9. Ewidencja bezodpływowych zbiorników na nieczystości bytowe
 10. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 11. Rejestr działalności regulowanej
 12. Ewidencja azbestu (Baza azbestowa)
 13. Ewidencja nieruchomości
 14. Rejestr opłat za użytkowanie wieczyste
 15. Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym dzierżawa, najem
 16. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
 17. Rejestr sprzedaży nieruchomości
 18. Ewidencja podziałów i rozgraniczeń, rejestr decyzji zatwierdzających podział
 19. Ewidencja miejscowości, ulic, adresów
 20. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Szopiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-15 09:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-15 09:11:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 09:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)