ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczneDrukuj informacjęSprawa: Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-03-29 09:04:40

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 pok. nr 7 w godzinach 715-1515 
 

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
Wymiaru podatku rolnego dokonuje się na podstawie złożonej przez podatnika informacji (IR-1), danych z ewidencji gruntów i budynków oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
Pisma mogą być również doręczane:
- w siedzibie organu podatkowego,
- w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji,
W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej określony, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie adresata.

Wymagane Dokumenty

Informacja w sprawie podatku rolnego  - formularz IR-1 ,
- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Uwagi

Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
Do korekty informacji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty informacji

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (M.P.2018.1004)
- Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2016.49)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-29 08:56:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-29 09:04:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29 09:04:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony