ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Referat Organizacyjny ›

  Sekretarz Gminy: mgr inż. Piotr Szopiński

  Siedziba:

  Urząd Gminy
  12-140 Świetajno
  ul. Grunwaldzka 15

  Zakres spraw i zadań do realizacji:


  W skład referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy :
  - ds kadr -  referent Aneta Sychocka-Filochowska ,
  - ds obywatelskich - inspektor Jerzy Janowski,
  W ramach referatu działa Biuro Rady Gminy - inspektor Angelika Gołaś.
  Tel:  (89) 623 20 60;   / sekretariat urzędu, kadry, / (89) 623 20 82  / obrona cywilna, archiwum, straż pożarna, informatyka / (89) 623 20 75 / Biuro Rady Gminy,

  Nadzór nad działalnością Referatu sprawuje  Sekretarz  Gminy.

  Zadania Referatu
  Referat  Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty  i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
  1) opracowywanie propozycji  zmian struktury organizacyjnej urzędu oraz projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
  2) prowadzenie informacji o funkcjonowaniu urzędu  w zakresie zadań referatów oraz właściwości jednostek organizacyjnych gminy.
  3) prowadzenie spraw związanych ze skargami, wnioskami, interwencjami oraz interpelacjami,
  4) okresowe kontrole obiegu dokumentów i trybu załatwiania spraw,
  5) prowadzenie kancelarii, archiwum urzędu, biblioteki, tablic informacyjnych,
  6) organizowanie narad kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy,
  7) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  8) organizacja wyborów prezydenckich, do sejmu i senatu RP, do rady gminy oraz referendów,
  9) prowadzenie spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji urzędu,
  10) prowadzenie pracowni poligraficznej,
  11) zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele administracji, zakup inwentarza ruchomego, materiałów  i pomocy biurowych , druków i formularzy oraz konserwacja sprzętu biurowego,
  12) prowadzenie działalności socjalnej urzędu,
  13) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  14) prowadzenie obsługi administracyjnej organów gminy - prowadzenie biura,
  15) prowadzenie spraw z zakresu udziału gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach, fundacjach, współpraca z sejmikiem samorządowym,
  16)prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
  17) nadzór nad działalnością OSP,
  18) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
  19) prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
  20) prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych, oświadczeń o działalności gospodarczej, zgłoszeń do rejestru korzyści,
  21) prowadzenie spraw z zakresu Biuletynu Informacji Publicznej,
  22) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z prasą oraz innymi mediami.
  2. Prowazdenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w urzędzie  odbywa się poprzez działania uprawnionych podmiotów, w tym pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i pion ochrony. Zakres działania oraz kompetencji w/w, określają odrębne przepisy.

  Telefon kontaktowy:

  89 623 20 60

  Godziny urzędowania:

  715 - 1515

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Refarat Budżetu i Finansów ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Refartat Techniczny ›