ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew

Szczegóły informacji

Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-02-27 09:22:44

Termin załatwienia

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu poniżej korony drzewa. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Osoba kontaktowa

Jolanta Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
12 -140 Świętajno
Pok. Nr 9

Telefon kontaktowy

89 623 2081

Adres e-mail

j.gorska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ może również, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Miejsce odbioru

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

1)      Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
2)      Załączniki do wniosku:
 • rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości
  (w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących
  lub projektowanych na tej nieruchomości).

Opłaty

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za  pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) obowiązany jest dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa/drzew, (które rosną na nieruchomości stanowiącej jego własność i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – art. 83 f ust. 4 – 20.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 2. W Urzędzie Gminy Świętajno został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Magdalena Borkowska.
  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@swietajno.ug.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w przypadku podania danych kontaktowych (numer telefonu/ adres
  e-mail) na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie przez  Panią/Pana  danych  osobowych  w zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa/drzew jest obowiązkiem wynikającym z art. 83f ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Niepodanie tych danych skutkować będzie nałożeniem obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Natomiast nieuzupełnienie braków formalnych zgłoszenia w wyznaczonym terminie skutkować będzie wniesieniem sprzeciwu dla zamiaru usunięcia drzewa/drzew.
 6. Dodatkowo informuję, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu
  e-mail odbywa się podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, celem ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego zgłoszenia, którą może Pani/Pan wycofać
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać  poprzez  przesłanie  żądania 
  na  adres Administratora  lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są    podmioty  uprawnione  do  ich  przetwarzania  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr inż. Jolanta Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 09:22:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 09:22:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07 08:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony