ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zbywanie nieruchomości w drodze przetargówDrukuj informacjęSprawa: Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Szczegóły informacji

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-02-27 11:42:45

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 ni od dnia wpłynięcia wniosku. (sprawa o charakterze cywilno - prawnym).

Osoba kontaktowa

Anglika Gołaś – Referent ds. zarządzania zasobami

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno

Telefon kontaktowy

89 623 20 75

Adres e-mail

a.golas@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

- Zebranie opinii, ewentualnie uchwała rady gminy, w razie konieczności podział nieruchomości, wykonanie wyceny nieruchomości.
- Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży i podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń tut. urzędu i tablicy w sołectwie (sołtys), zamieszczenie wykazu na BIP, stronie internetowej tut. urzędu, zamieszczenie informacji o wykazie w prasie.  Po upływie terminu składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) i po ich rozpatrzeniu, w przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż  nieruchomości. W przypadku małżonków wadium powinno być wpłacone w imieniu obojga małżonków.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
- W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna i mają tu zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) w szczególności w zakresie podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej, wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, uzyskania stosownej zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
- W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w części lub w całości oznaczona jako użytek Ls – las w ewidencji gruntów i budynków lub jest przeznaczona do zalesienia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy z decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu lub została wydana decyzja starosty mają tu zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672), w szczególności w zakresie prawa pierwokupu nieruchomości przez Lasy Państwowe działające na rzecz Skarbu Państwa.
- Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego. W związku z czym, kupujący nie będzie występował z roszczeniami wobec sprzedającego w zakresie ewentualnych niezgodności co do użytków, powierzchni nieruchomości.
- Osobie, która przetarg wygra wpłacone wadium (w pieniądzu) zaliczone jest na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwracane jest niezwłocznie po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo (sporządzone w formie aktu notarialnego) udzielone przez osobę prawną, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje uczestnik przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście bądź przez pełnomocnika. W przypadku udziału tylko jednego z małżonków wymagane jest okazanie pełnomocnictwa do reprezentowania drugiego z małżonków sporządzone w formie aktu notarialnego zawierające zgodę na nabycie nieruchomości za wylicytowaną cenę ze środków pochodzących ze wspólnego majątku.
- Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu poprzez wywieszenie
w siedzibie urzędu.
- Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
- Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno

Wymagane Dokumenty

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię, położenie gruntu mającego być przedmiotem sprzedaży.

Czas realizacji

Około 6 miesięcy, odpowiedź na wniosek o możliwości nabycia nieruchomości udzielana w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje (sprawy o charakterze cywilno - prawnym). Sprawa dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Uwagi

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
- Dział II Rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
- art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.)
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
- Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świętajno (Dz.Urz. Woj. poz. 4416 z dnia 09.09.2019 r.).
- Zarządzenie Nr Or 0050.1.2022 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 stycznia  2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie raz dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Świętajno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Gołaś – Referent ds. zarządzania zasobami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 09:41:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 11:42:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 10:02:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony