ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-03-07 13:12:03

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

mgr inż.Jolanta Majewska, Mariola Szydłowska

Miejsce załatwienia

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Telefon kontaktowy

89 623 20 64, 89 623 20 86

Adres e-mail

j.majewska@swietajno.ug.gov.pl
m.szydlowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce odbioru

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

- wniosek
- kopia mapy zasadniczej  2 egz.
- graficzne przedstawienie planowanego zagospodarowania terenu i cech zabudowy

Opłaty

Opłata skarbowa 
- za wydanie decyzji - 598,00 zł
- od pełnomocnictwa - 17,00 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na rachunek: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 200 0200 0198 0001
Opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzialczego Oddział Świętajno przy ul. Parkowej 9 w Świętajnie lub kartą płatniczą w siedzibie urzędu gminy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójt Gminy Świętajno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi

 1. Opłata skarbowa od złożonego wniosku o dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji celu publicznego) wynosi 598 zł). Właściciel oraz użytkownik wieczysty działki są zwolnieni z opłaty skarbowej.
Wójt Gminy Świętajno informuje,
iż na terenie gminy Świętajno przeważa zabudowa mieszkaniowa
i rekreacyjna wolnostojąca  o wysokości do dwóch kondygnacji,
z ostatnią kondygnacją jako poddasze użytkowe
o kątach nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego
budynku 300 - 450.
Zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna na terenie gminy Świętajno
ma nawiązywać do tradycji architektury regionalnej Warmii i Mazur.
W związku z powyższym, bardzo prosimy inwestorów / wnioskodawców/
o zachowanie w/w parametrów, przy planowaniu budowy.

Podstawa prawna

art. 50 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź.zm.).
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno,
  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 2. W Urzędzie Gminy Świętajno został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Magdalena Borkowska.
  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@swietajno.ug.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w przypadku podania danych kontaktowych (numer telefonu/adres e-mail) na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie przez  Panią/Pana  danych  osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku. Natomiast podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe i odbywa się podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, celem komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku, którą może Pani/Pan wycofać
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać  poprzez  przesłanie  żądania  na  adres Administratora  lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są    podmioty  uprawnione  do  ich  przetwarzania  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr inż. Jolanta Majewska , Mariola Szydłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-07 13:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-07 13:12:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 09:20:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony