ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Szczegóły informacji

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-04-09 08:46:20

Termin załatwienia

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Osoba kontaktowa

Młodszy Referent ds. mienia komunalnego - Mariola Szydłowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świętajno

Telefon kontaktowy

(89) 623 20 84

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 2. Decyzja dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową.
Opis:
 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowi drugi etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pierwszy etap opisany jest w procedurze: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).
 2. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 3. W przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości dokonywany jest niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w sytuacji braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest jednoetapowe - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydawana jest z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości. Na obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli gmina przystąpiła sporządzenia miejscowego planu, postępowanie w sprawie podziału nie podlega zawieszeniu.
 4. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 5. Na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przedmiotem oceny jest zgodność projektu podziału nieruchomości z pozytywnie zaopiniowanym wstępnym projektem podziału (opinię uzyskuje się wg procedury: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).

Miejsce odbioru

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony wniosek na formularzu (wniosek wersja – pdf).
 2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 3. Wykaz zmian gruntowych.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
 5. Mapa z projektem podziału nieruchomości
Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 3-5 należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy: po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egz. dla Urzędu, 1 egz. dla Starosty w celu dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków wynikających z ostatecznej decyzji o podziale. Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dodatkowo, w przypadku postępowania jednoetapowego (prowadzonego w oparciu o art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami), do wniosku o podział nieruchomości oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1-5 należy dołączyć:
 1. dokumenty określone przepisami art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  1. aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla dzielonej nieruchomości, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – wg załączonego niżej formularza),
  2. aktualny wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
  3. aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
  4. w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej:
 4. w przypadku ustalenia pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.
 5. w szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów ( niezbędnych  z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna

Art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)
Zastosowanie mają w szczególności:
 • przepisy art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)
 • przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Tj. Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 ze zm.)
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz 2096 z późn. zm

Załączniki

 • wniosek (PDF, 93 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-03-10 13:43:38 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Młodszy Referent ds. mienia komunalnego - Mariola Szydłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-09 08:26:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-09 08:46:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 13:43:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony