ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Referat Organizacyjny ›
 • Refarat Budżetu i Finansów ›

  Skarbnik Gminy: Magdalena Majewska

  Siedziba:

  Urząd Gminy
  12-140 Świętajno
  ul. Grunwaldzka 15

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

   
  Obowiązki Kierownika  Referatu pełni Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu  : Magdalena Majewska

  W  skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  - ds  finansowych - referent Monika Połomka,
  - ds księgowości budżetowej - referent Ewelina Szmigiel
  - ds księgowości podatkowej - inspektor Agnieszka Grabowska,
  - ds wymiaru podatków i opłat - inspektor Agata Jankowska
  Kierownik  Referatu : Magdalena Majewska

  Tel: (089) 623 20 73 / skarbnik gminy/, (089) 623 20 72 / księgowość budżetowa/,  (089) 62320 79 ,(089) 623 20 74 / podatki, księgowość podatkowa, /


  ZadaniaReferatu
  Referat Budżetu i Finansów  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
  1) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
  2) przekazywanie wytycznych i wskaźników budżetowych do opracowania projektu budzetu gminy gminnym jednostkom organizacyjnym oraz weryfikacja materiałów przedłożonych przez te jednostki,
  3) opracowywanie projektu budżetu gminy, oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
  4) bieżąca realizacja budżetu oraz okresowe informowanie  organów gminy o przebiegu tej realizacji,
  5) prowadzenie spraw podatków i opłat oraz innych dochodów gminy / ewidencja, wymiar, pobór, ulgi, windykacja/,
  6) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,
  7) negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone,
  8) przygotowanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących budżetu i finansów gminy,
  9) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,
  10) prowadzenie ewidencji mienia gminy,
  11) sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej gminy

  Godziny urzędowania:

  715 - 1515
   
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie -  podatki, opłaty, kontrola i windykacja
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
  2. W Urzędzie Gminy Świętajno został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Magdalena Borkowska. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@swietajno.ug.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywaniem przez Administratora  zadań realizowanych w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w przypadku podania danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w szczególności w celu:
  • ustalania i określania wysokości zobowiązań podatkowych;
  • prowadzenia wymaganych przepisami rejestrów oraz ewidencji podatkowej nieruchomości i ewidencji księgowej;
  • prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i innych działań na podstawie przepisów prawa;
  • prowadzenia księgowości i rozliczania wpłat podatków, opłat, należności publicznoprawnych oraz dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatków, należności publicznoprawnych;
  • wydawania zaświadczeń;
  • windykacji podatków i opłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
  • prowadzenia postępowania zabezpieczającego wykonanie zobowiązań i należności;
  • prowadzenia postępowań z zakresu stosowania ulg i zwolnień;
  • oraz w innych celach wynikających z wskazanych poniżej przepisów prawa.
  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
  3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  7. Ustawa z dnia  10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny.
  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y poprzez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
  2. Dodatkowo informuję, że przetwarzanie Pani/Pana danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, celem komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku, którą może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać  poprzez  przesłanie  żądania  na  adres Administratora  lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 oraz przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są    podmioty  uprawnione  do  ich  przetwarzania  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Refartat Techniczny ›