ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie opiniii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie opiniii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Szczegóły informacji

Wydawanie opiniii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-04-08 15:05:07

Termin załatwienia

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania (data wpływu wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne

Osoba kontaktowa

Młodszy Referent ds. mienia komunalnego - Mariola Szydłowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świętajno

Telefon kontaktowy

(89) 623 20 84

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Opinia o możliwości podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia.
 2. Opinia dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową.
Opis:
 1. Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości stanowi pierwszy etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości (drugi etap opisany jest w procedurze: Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości).
 2. Procedura nie dotyczy jednoetapowych postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości, prowadzonych w przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w tych przypadkach wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości).
 3. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 4. W przypadku nieruchomości położonej na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotem opiniowania jest zgodność  wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 5. W przypadku nieruchomości położonej na obszarze o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotem opiniowania jest zgodność  wstępnego projektu podziału nieruchomości z:
  1. przepisami odrębnymi albo
  2. obowiązującą (posiadającą klauzulę ostateczności) decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. W przypadku, gdy nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu, a wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, postępowanie administracyjne zostaje podjęte i wydana zostanie opinia dotycząca wstępnego projektu podziału.
 7. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 8. Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z przepisami odrębnymi, albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (procedura opisana odrębnie).

Miejsce odbioru

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (wniosek – wersja pdf)
 2. Dokumenty określone przepisami art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DZ.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)
a) aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla dzielonej nieruchomości,
b) aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
c) aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
d) w przypadku, gdy podział nieruchomości dotyczy terenu o braku miejscowego planu, a przedmiotem opiniowania ma być stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) wstępny projekt podziału (opracowany na kopii mapy zasadniczej opatrzonej stosownymi klauzulami – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu).
       3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
       4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej.
       5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.
       6. W szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Podstawa prawna

Art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn.zm.)
Zastosowanie mają w szczególności:
 • przepisy art. 92 – 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz 2204 z późn. zm.)
 • przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 ze zm.)
 • przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Młodszy Referent ds. mienia komunalnego - Mariola Szydłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-08 15:05:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-08 15:05:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 13:42:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony