Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Złożenie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 09:12:29

Termin załatwienia

Deklarację wraz z załącznikiem należy składać do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. Nr 7 w godzinach 715-1515

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1A), a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Organem właściwym w spawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania:
• na indywidualny rachunek bankowy – wskazany w zawiadomieniu
• na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001 – osoby nie posiadające jeszcze indywidualnego rachunku bankowego
• kartą płatniczą w pok. Nr 7

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. nr 7 w godzinach 715-1515

Wymagane Dokumenty

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem DT-1A
- Faktura lub umowa kupna – sprzedaży
- Dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentu
- Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni - do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
- koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 5.000 złotych;
- zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1981 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
- Uchwała Rady Gminy Świętajno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 09:00:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 09:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 09:14:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3318 raz(y)