ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or 2110. 1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or 2110. 1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. finansowych

Miejsce pracy: Urząd Gminy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budżetu i Finansów

Data udostępnienia: 2020-01-28

Ogłoszono dnia: 2020-01-28

Termin składania dokumentów: 2020-02-14 14:00:00

Nr ogłoszenia: Or 2110. 1.2020

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie  wyższe /minimum licencjat /inż. / wyższe zawodowe,
 • dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze , uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
 • minimum 24 miesiące pracy na stanowisku urzędniczym, biurowym w administracji publicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie w kierunku ekonomia, rachunkowość, finanse publiczne, administracja lub zbliżone
 • znajomość regulacji prawnych stosowanych na stanowisku pracy, m.in. z zakresu ustaw dotyczących: finansów publicznych, rachunkowości, podatku dochodowego, vat , kodeks postępowania administracyjnego, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków, itp.
 • dobra znajomość obsługi komputera (program PUMA, program Płatnik), oraz urządzeń biurowych,
 • prawidłowe posługiwanie się językiem polskim,
 • dobra znajomość problematyki samorządu gminnego oraz gminy Świętajno,
 • komunikatywność  interpersonalna,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ obsługi dochodów i wydatków budżetu gminy,
2/ księgowości budżetowej i sprawozdawczości finansowej,
3/ wynagrodzeń pracowników i potrąceń od nich, zasiłków płatnych,
4/ przygotowania i realizacji dowodów finansowych,
5/ obsługi programu PŁATNIK
Wykonywanie działań wspólnych dla wszystkich referatów i stanowisk pracy, określonych w § 13 ust.2 Regulaminu organizacyjnego urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą interesanta. Wymiar czasu pracy  1 etat.
Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

            a/ życiorys /CV/ z określeniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
            b/ list motywacyjny,
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /,
d/ kwestionariusz osobowy,
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa umyślne, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych (sporządzone  nie wcześniej niż 27.01.2020 r.),
f/ kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata,
g/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 27.01.2020 r.),
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i/ dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-14 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 14.02.2020 r., do godziny 14oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 14.02.2020 r., do godziny 14 00

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Wójta  Or 0050.36.2019 z
dnia 23.07.2019 r., w sprawie  ustalenia regulaminu naboru  w Urzędzie Gminy Świętajno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 14.02.2020 r., do godziny 14oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.
Informacje w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ w zakładce „menu przedmiotowe – ogłoszenia – praca”  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przerkazywane drogą telefoniczną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO  oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.
Dodatkowe informacje zawarte w składanych dokumentach (w szczególności dane kontaktowe – nr telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.) – podawane są przez kandydata za zasadzie dobrowolności.
 

Załączniki

 • Nabór (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-28 12:48:23 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Szopiński - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-28 12:43:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-28 12:48:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 08:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony