ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”

Szczegóły informacji

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Świętajno

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00136227/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-12 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -GMINA ŚWIĘTAJNO (2xfivq114x)https://epuap.gov.pl/wps/portal

Ogłoszono dnia: 2021-08-04 przez Wioleta Janowska

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świętajno
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743284
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 15
1.5.2.) Miejscowość: Świętajno
1.5.3.) Kod pocztowy: 12-140
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 20 60
1.5.8.) Numer faksu: 89 623 2076
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@swietajno.ug.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swietajno.ug.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64e4b269-f4fb-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136227/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04 11:04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000927/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.2 "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.swietajno.ug.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -GMINA ŚWIĘTAJNO (2xfivq114x)https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 8. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ (pkt. 16)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OS.343.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:„ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. Adresy szkół i przedszkola oraz godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych:
1) Szkoła Podstawowa w Świętajnie, ul. Młodzieżowa 2, - godz. 8:00,
2) Szkoła Podstawowa w Kolonii, Kolonia 61, - godz. 8:00,
3) Szkoła Podstawowa w Jerutach, Jeruty 41, - 8:25,
4) Szkoła Podstawowa w Spychowie, ul. Mazurska 5, - godz. 8:30,
5) Przedszkole Samorządowe w Świętajnie, ul. Parkowa 48, - godz. 8:00
4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena biletu ulgowego dla 1 ucznia przewożonego na terenie Gminy Świętajno (C) – 60 %
b) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (T) – 20 %,
c) Dodatkowy limit kilometrów (D) – 20 %
2.Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
a)Cena biletu ulgowego dla 1 ucznia przewożonego na terenie Gminy Świętajno (C)
Ilość punktów przyznanych danej ofercie wyliczamy na podstawie wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
b)Kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego (T)
Punkty za kryterium zostaną obliczone następująco:
1)podstawienie pojazdu zastępczego w czasie równym 15 minut i mniej – 20 pkt.
2)podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 16 minut do 25 minut – 10 pkt
3) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 45 minut – 5 pkt
c) Kryterium: dodatkowy limit kilometrów (D). przez limit dodatkowych kilometrów Zamawiający rozumie wykonanie dodatkowych przejazdów – dowóz dzieci na konkursy, zawody, itp. W miejsca wskazane przez Zamawiającego, które nie pokrywają się z obsługiwana trasą. Limit kilometrów jest liczony od miejsca odbioru dzieci. Punkty za powyższe kryterium zostanie obliczone następująco:
1) Od 200 km do 300 km – 5 pkt
2) Od 300 km do 400 km – 10 pkt
3) Od 400 do 500 km – 20 pkt.
d) Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu, tj.
L = C + G +T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena biletu ulgowego dla 1 ucznia przewożonego na terenie Gminy
Świętajno ”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Dodatkowy limit kilometrów”.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznana wg. wzoru z ust. 2 lit. d.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy limit kilometrów
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz posiadać zezwolenie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit a, w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie;
d)zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 zarejestrowanymi autobusami przystosowanymi do przewozu osób, umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotuzamówienia, posiadającymi ubezpieczenie OC. Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 kierowcami z uprawnieniami do przewozu osób oraz kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże się co najmniej dwiema o zbliżonym zakresie co przedmiot zamówienia usługami wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, o treści zgodnej z załączonym wzorem – załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w których wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - Załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w których wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - Załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w których wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - Załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące:
a) zmiany kierowcy,
b) zmiany pojazdu,
c) zmiany ilości kupowanych biletów na poszczególnych trasach,
d) zmiany opiekuna.
2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Janowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-04 11:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-04 11:45:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-06 10:05:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony