ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Świętajno

Finansowanie: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 2021/BZP 00136842/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-06 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-08-04 przez Ewelina Bors

Treść:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świętajno
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743284
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 15
1.5.2.) Miejscowość: Świętajno
1.5.3.) Kod pocztowy: 12-140
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 20 60
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: info@swietajno.ug.gov.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swietajno.ug.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76939727-f51e-11eb-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136842/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-04 14:30
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000927/04/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Długi Borek- Kolonia
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.11.) Nazwa projektu lub programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: Te.271.2.4.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 491369,60 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej poza aglomeracją 3 660,00 mb, sieci wodociągowej w aglomeracji o długości 34,00 mb, oraz przyłącza o długości 75,00 mb, zgodnie z OPZ.
3.10.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r.,- Pzp- Gmina Świętajno może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli spełnione są następujące warunki: zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, ponad 90% działalności kontrolowanej osoby kontrolowanej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, w kontrolowanej osobie nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp z o.o. z siedzibą w Świętajnie jest spółką prawa handlowego, założoną przez Gminę Świętajno, wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy. Usługi wykonywane na rzecz Gminy stanowią główny przedmiot działalności spółki i należą do usług świadczonych w ogólnym interesie społecznym i gospodarczym. Gmina jest jedynym właścicielem spółki, posiadając w niej 100% udziałów.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Spółdzielcza 4
5.1.3.) Miejscowość: Świętajno
5.1.4.) Kod pocztowy: 12-140
5.1.5.) Województwo: warmińsko-mazurskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Bors
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-04 14:34:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-04 14:42:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-25 09:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony