ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirowąDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Świętajno

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00288028/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-18 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -GMINA ŚWIĘTAJNO (2xfivq114x)

Ogłoszono dnia: 2022-08-02 przez Joanna Bors

Treść:

Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świętajno
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743284
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 15
1.5.2.) Miejscowość: Świętajno
1.5.3.) Kod pocztowy: 12-140
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 20 60
1.5.8.) Numer faksu: 89 623 20 76
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@swietajno.ug.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swietajno.ug.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa drogi gminnej Świętajno - Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e1ff04c-124d-11ed-a35f-e2885ab918a3
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288028/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02 13:22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037546/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Przebudowa drogi Chajdyce - Świętajno (żwirowa)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.swietajno.ug.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu -GMINA ŚWIĘTAJNO (2xfivq114x)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu, 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 8. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ (pkt 16)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Te.271.2.6.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Roboty przygotowawcze
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, 1,89 km
• Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,1 ha
• Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład wykonawcy. Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm. 3380 * 0,2 m3
2. Podbudowa
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 10843 m2
• Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o gr.15 cm na poszerzeniu drogi 3380 m2
3. Droga
• Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 9504 + 207 m2 9
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C;
„Okres gwarancji” – G;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Okres gwarancji 40% 40
Okres gwarancji w badanej ofercie
G = ---------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy okres gwarancji
spośród badanych ofert
RAZEM 100% 100 ¬¬¬¬¬────────────────────
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
G – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 msc. (3 lata), maksymalny okres gwarancji wynosi 96 msc. (8 lat).
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe:
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł.
• posiada na rachunku bankowym środki finansowe o wysokości min. 500 000,00 zł lub zdolność kredytową do wysokości min. 500 000,00 zł lub środki na rachunku bankowym wraz z zdolnością kredytową do łącznej wartości 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• wykonał terminowo co najmniej dwie roboty budowlane na kwotę łącznie minimum 500 000,00 złotych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób terminowy, należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub zagraniczne uprawnienia uznane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 7). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Należy wykazać posiadanie na rachunku Wykonawcy, środków finansowych o wysokości min. 500 000,00 zł. lub należy załączyć oświadczenie w/w podmiotów o zdolności kredytowej do wysokości  min. 500 000,00 zł. lub posiadane środki na rachunku bankowym wraz z zdolnością kredytową do łącznej wartości 500 000,00 zł.
c) wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych terminowo na kwotę minimum 500 000,00 zł oraz wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. (załącznik nr 9 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Należy wykazać posiadanie na rachunku Wykonawcy, środków finansowych o wysokości min. 500 000,00 zł. lub należy załączyć oświadczenie w/w podmiotów o zdolności kredytowej do wysokości min. 500 000,00 zł. lub posiadane środki na rachunku bankowym wraz z zdolnością kredytową do łącznej wartości 500 000,00 zł.
c) wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych terminowo na kwotę minimum 500 000,00 zł oraz wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. (załącznik nr 9 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 97 ustawy Pzp tj.:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS SZCZYTNO O/ŚWIĘTAJNO nr rachunku 87 8838 1028 2005 0200 0198 0035, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Te.271.2.6.2022 pn. „Przebudowa drogi gminnej Świętajno – Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową”.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie, w następujących przypadkach:
a) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia w zakresie terminu wykonania umowy;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron w zakresie wynikającym z tych zmian;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
d) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy,
e) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych czy innych czynności nieprzewidzianych przed zawarciem umowy, niezależnych od Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
f) wystąpienia przeszkód w postaci niesprzyjających warunków atmosferycznych, które z punktu widzenia technologii wykonania przedmiotu umowy uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – w zakresie terminu wykonania umowy.
g) innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Bors
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 13:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Lenkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 13:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Lenkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 13:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony