ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańDrukuj informację Zamówienie publiczne: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Szczegóły informacji

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Świętajno

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2022/S 169-478031

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-29 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2022-09-02 przez Magdalena Majewska

Treść:

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina ŚwiętajnoKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 510743284 Adres pocztowy: Grunwaldzka 15 Miejscowość: Świętajno Kod NUTS: PL622 OlsztyńskiKod pocztowy: 12-140 Państwo: PolskaE-mail: info@swietajno.ug.gov.pl Tel.: +48 896232080 Faks: +48 896232076 Adresy internetowe:Główny adres: https://www.swietajno.ug.gov.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.swietajno.ug.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina ŚwiętajnoKrajowy numer identyfikacyjny: 7451811224 Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 15 Miejscowość: Świętajno Kod pocztowy: 12-140Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Lenkiewicz Tel.: +48 896232080E-mail: w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl Faks: +48 896232076 Kod NUTS: PL622 Olsztyński Adresy internetowe:Główny adres: https://www.swietajno.ug.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer referencyjny: BF.271.2.1.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.800.000,00 PLN (Trzy miliony osiemset tysięcy PLN ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.800.000,00 PLN (Trzy miliony osiemset tysięcy PLN ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia kredytu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż posiada zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie działalności wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2439 ze zm.)
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2022
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaMiejscowość: WarszawaPaństwo: Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-02 08:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Lenkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-02 11:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Lenkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 14:01:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony